Regulamin


Niniejszy regulamin lekcji online przeprowadzanych przez zespół nauczycieli Lecturus Junior określa warunki prowadzenia zajęć online oraz stanowi element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w lekcjach online.

 1. Organizatorem zajęć jest Lecturus Junior prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lecturus sp. z.o.o ” w Warszawie, przy ul. Dobra 56/66 00-312 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem.
 2. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
  1. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Meetings.
  2. Kursant potwierdza, że posiada urządzenie (komputer, smartfon, tablet) umożliwiające połączenia audio-wizualne.
  3. Praca z materiałami dydaktycznymi odbywa się przy użyciu opcji współdzielenia ekranu w komunikatorze Cisco Webex Meetings.Lekcje rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie wskazanej w zakupionym bilecie lub pakiecie. Lekcja trwa do 60 minut, w zależności od potrzeb realizowanego materiału.
  4. Zaleca się dołączenie do “wirtualnej sali lekcyjnej” 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.
  5. Uczeń ma możliwość zadawania pytań w trakcie trwanie lekcji z zastrzeżeniem pkt 2,4.
 3. TERMINY ZAJĘĆ I ZMIANY
  1. Lekcje odbywają się według określonych terminów. Nauczyciel dba o zapewnienie ciągłości lekcji. W przypadku planowanej nieobecności nauczyciel prowadzący jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa.
  2. Jeżeli lekcja nie odbędzie się, pomimo dołożonych starań przez nauczyciela prowadzącego w znalezieniu zastępstwa, wówczas nauczyciel ma 2 tygodnie na udostępnienie materiału audio-wizualnego, który będzie dostępny na platformie Lecturus Junior. O sposobie udostępnienia materiału informuje nauczyciel prowadzący w sposób zwyczajowo przyjęty (drogą mailową).
  3. W sytuacjach nagłych, niezależnych od nauczyciela (np. prac remontownych uniemożliwiających przebieg lekcji), nauczyciel ma prawo zakończyć lekcję przed czasem. Nauczyciel w ciągu 96 godzin od planowego rozpoczęcia lekcji nagra 50-minutową wideolekcję z materiałem, który miał być omówiony podczas nieodbytej lekcji. Uczniowie, którzy wykupili dostęp do nieodbytej lekcji będą mieć dostęp do filmu przez 96 godzin od momentu jego opublikowania. Dostęp do filmu będzie taki sam jak kod do nieodbytej lekcji. Informację o publikacji filmu uczniowie otrzymają drogą mailową.
  4. Po wykupieniu zajęć nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wykupioną lekcję. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczyć w wykupionej lekcji. Nie ma w związku z tym żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych.
  5. Organizator nie odpowiada za problemy sprzętowe oraz teleinformatyczne (łącze internetowe) ucznia. Problemy techniczne zaistniałe po stronie ucznia nie są podstawą do zwrotu pieniędzy.
  6. Nie istnieje możliwość wymiany biletu na inną lekcję.
  7. Każda lekcja jest zapisywana i możliwa do odtworzenia w terminie 7 dni od zakończenia lekcji.
  8. Udostępnianie i rozpowszechnianie zapisów audio-wizualnych lekcji jest zakazane. Zakaz ten obejmuje udostępnianie ich poza krąg uczestników lekcji. Za złamanie tej zasady grozi kara umowna 100 tysięcy złotych (słownie sto tysięcy złotych).
 4. PŁATNOŚCI I CENY
  1. Koszt pojedynczej lekcji to 48,00 złotych.
  2. Właściwy kod dostępu umożliwiający uczestnictwo w lekcjach wysyłany jest na adres e-mailowy kupującego po zaksięgowaniu płatności.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferty. Zakupione przed zmianą bilety nie tracą ważności. Nie będzie obowiązku dokonywania dodatkowej opłaty.
 5. KULTURA I ZACHOWANIE PODCZAS UCZESTNICWA W LEKCJACH ONLINE.
  1. Nauczyciel prowadzi zajęcia z poszanowaniem uczestników lekcji.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia udziela odpowiedzi na merytoryczne pytania uczestników kursu, dokonując ich selekcji.
  3. Pytania uczestnik kursu powinien zadawać via chat.
  4. Uczniowie mają domyślnie wyciszone mikrofony.
  5. Nauczyciel i uczeń zobowiązują się do przestrzegania zasad współżycia społecznego z poszanowaniem godności drugiego człowieka.
  6. W przypadku łamania zasad przez ucznia, nauczyciel ma prawo zablokować możliwość uczestnictwa ucznia w czacie.
  7. Uczniowie nie mają możliwości prowadzenia ze sobą prywatnych konwersacji na czacie.
  8. Uczeń ma prawo brać udział w lekcji pod pseudonimem. Pseudonim ucznia będzie wyświetlany na czacie. Obok pseudonimy będzie znajdował się unikalny numer identyfikacyjny ucznia.
  9. Łamanie regulaminu przez ucznia może skutkować zablokowaniem możliwości wykupienia kolejnych lekcji. Decyduje o tym nauczyciel.
  10. W sytuacji, gdy uczeń ma wykupiony pakiet lekcji, a na którejś z nich będzie rażąco łamał regulamin, nauczyciel ma prawo zablokować uczniowi możliwość uczestnictwa w kolejnych wykupionych przez ucznia lekcjach bez zwrotu pieniędzy.
  11. Gdy nauczyciel naruszy regulamin, uczeń ma prawo żądać zwrotu pieniędzy za wykupioną lekcję.
 6. TREŚĆ ZAJĘĆ
  1. Nauczyciel na lekcjach realizuje wyłącznie zagadnienia z podstawy programowej, która jest udostępniana do informacji uczestników lekcji.
  2. Nauczyciel prowadzący stara się wykładać zagadnienia objęte programem kursu bez afirmacji własnego światopoglądu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Płatność za zajęcia oraz uczestnictwo w lekcji online oznacza akceptację regulaminu oraz potwierdza zawarcie umowy na przeprowadzenie lekcji w ustalonym terminie. Regulamin może ulec zmianie. Uczeń każdorazowo zostanie o tym poinformowany podczas zakupu biletu.